menu icon

Praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz je celosvětově používaný termín pro legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Nejedná se ale o zcela přesné vyjádření, jelikož výnosem z trestné činnosti nemusí být jen peníze, ale třeba i cenné papíry, směnky nebo jakýkoliv majetek získaný trestnou činností. (Tento výraz má údajně původ v USA, kde v třicátých letech byly peníze získané ze zločinu přidávané k tržbám z veřejných prádelen vlastněných zločineckými strukturami, a měl být tak vyvolán dojem, že se jedná o prostředky nabyté legálním podnikáním.)

Pod praním špinavých peněz lze tedy chápat jakoukoliv činnost směřující k zastření jejich původu a v dokonalejším případě vzbudit zdání jejich legálnosti. Praní peněz je vlastně poslední fází zahlazení stop nezákonného jednání, které současně umožní použít takto získané prostředky v legální ekonomice.

Původně ve světě byl boj proti praní peněz soustředěn na výnosy z prodeje drog, ale postupem času se rozšířil na takřka všechny výnosy z trestné činnosti. Zamezit možnosti zjistit původ výnosů mají transakce různého druhu, jako např. kombinace hotovostních a bezhotovostních operací, investování, nákup a následný prodej cenných věcí včetně nemovitostí, cenných papírů apod.

AML povinnosti 

Některé typy subjektů, které nakládají s majetkem svých klientů nebo přicházejí do styku s informacemi o něm, jsou povinny se podílet na ochraně ekonomického prostoru proti praní špinavých peněz a napomáhat potírání této činnosti. Zákon jim za tímto účelem ukládá plnit tzv. AML povinnosti (AML = Anti-Money-Laundering = proti praní špinavých peněz).

Tyto povinnosti stanovuje zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (nebo také „zákon proti praní špinavých peněz“ nebo „AML zákon“), který doplňuje několik souvisejících vyhlášek.

Co jsou AML povinnosti

AML povinnosti jsou povinnosti, které vznikají speciálním typům subjektů podle následujících právních předpisů:

 • zákon „proti praní špinavých peněz“ č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • zákon č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí
 • přímo použitelné předpisy EU platných pro ČR
 • podzákonné vyhlášky a další přepisy (vyhl. č. 281/2008 Sb., sdělení ČNB ze dne 26.5.2009, nařízení vlády č. 210 ze dne 28. května 2008 a jiné).

Na koho se AML povinnosti vztahují

AML povinnosti se vztahují na subjekty vyjmenované v § 2 zákona proti praní špinavých peněz – jedná se o tzv. povinné osoby. Jsou to podnikající nebo nepodnikající osoby (fyzické nebo právnické), které jako součást svého podnikání nabízí například následující služby:

 • obchodování s nemovitostmi
 • poskytování směnárenských služeb
 • poskytování účetních služeb a daňového poradenství 
 • poskytování platebních služeb
 • provozování sázkových her v kasinu
 • obchod s použitím zbožím vč. autobazarů
 • poskytování sídla jiné právnické osobě
 • zakládání právnických osob za účelem prodeje

Nejste si jisti, zda jste povinnou osobou a zda se na vás vztahují AML povinnosti? Více informací naleznete v dokumentech ke stažení na této stránce, nebo nás kontaktujte, rádi vám vysvětlíme více.

Příklady nejdůležitějších AML povinností

Jste-li povinnou osobou, při provádění obchodů (s přihlédnutím na jejich parametry), mimo jiné, musíte plnit následující AML povinnosti:

 • uskutečňovat identifikaci klienta (to může být fyzická nebo právnická osoba nebo osoba zastoupená apod.)
 • uskutečňovat kontrolu klienta (tj. zjišťovat původ majetku a účel transakce, skutečného majitele právnické osoby apod.)
 • ověřovat, zda se na klienta nevztahují mezinárodní sankce
 • před provedením obchodu zjistit, zda je klient tzv. politicky exponovaná osoba
 • odmítnout uskutečnit obchod v zákonem stanovených případech
 • uchovávat údaje v požadovaném rozsahu a po určitou dobu
 • neustále vyhodnocovat, zda obchod nevykazuje znaky podezřelého obchodu
 • v případě podezřelého obchodu provést odpovídající postup a podat oznámení o podezřelém obchodu a další.

Další AML povinnosti je nutno splnit bez ohledu na provedené obchody. Jsou to zejména následující:

 • obstarat si, schválit a pečlivě uplatňovat tzv. systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření – rozsáhlý dokument interních směrnic sestaven na míru vašemu podnikání, kterým se musí řídit zaměstnanci a další osoby
 • ohlásit Ministerstvu financí ČR tzv. kontaktní osobu, která bude s ním zabezpečovat průběžný styk a ohlašovat podezřelé obchody
 • minimálně jednou ročně uskutečnit školení zaměstnanců v zákonem požadovaném rozsahu a vytvořit o tom záznam
 • plnit informační povinnost a spolupracovat s ministerstvem a dalšími orgány při vyšetřování a další.

Identifikace účastníků nelegálních obchodů – základní pravidlo

Jestliže finanční instituce uzavírá obchod v hodnotě přesahující částku 15 000 EUR, je povinna identifikovat účastníky obchodu.

Příklady obecných znaků podezřelých bankovních obchodů

 • Objevují se problémy při identifikaci zákazníka
 • Ze strany zákazníka jsou požadovány a nabízeny neobvyklé podmínky
 • Zákazník jedná jako prostředník
 • Transakce, která je na první pohled neprůhledná
 • Zákazník sdělí finanční instituci nepravdivé nebo zavádějící údaje, nebo odmítne bezdůvodně sdělit či poskytnout finanční instituci běžné informace a podklady k obchodu

Praní špinavých peněz je všude na světě považováno a prohlašováno za trestné (ale ne všude se za něj opravdu udělují tvrdé tresty).