menu icon

Jak hospodaří banka

Jak hospodaří banka

Jelikož obchodní banka je vlastně obchodní společností, platí i zde, že předmětem podnikání je dosažení zisku a získání určitého postavení na trhu. Jak je banka ve svém podnikání úspěšná se zjistí z její finanční situace. Banka je také účetní jednotkou, proto je její povinností poskytovat akcionářům banky, vkladatelům, věřitelům, daňovým orgánům a dalším institucím věrohodné informace o své finanční situaci.

K přehlednému zobrazení finanční situace banky slouží především dva výkazy: rozvaha a výkaz zisku a ztráty banky. Rozvaha (bilance) je finanční výkaz, který poskytuje přehled o stavu aktiv, závazků a kapitálu k určitému datu.

Zjednodušená rozvaha obchodní banky

Aktiva Pasiva
Hotovost Závazky
Pohledávky za bankami Závazky vůči bankám
Pohledávky za klienty Závazky vůči klientům
Koupené cenné papíry Emitované dluhové cenné papíry
Účast v dceřiných společnostech Rezervy
Účast v přidružených společnostech Ostatní závazky
Hmotný majetek Kapitál
Nehmotný majetek Základní kapitál
Ostatní aktiva Emisní ážio
  Rezervní a kapitálové fondy
  Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých období
  Zisk nebo ztráta běžného obdob

 

Platí zásada, že suma aktiv se rovná sumě pasiv, neboli součtu závazků a kapitálu. Odečteme-li od aktiv banky její závazky, získáme čistá aktiva, která se rovnají kapitálu banky.

Rozhodující vliv v aktivech a závazcích banky mají finanční nástroje. Patří k nim hotovost, pohledávky a závazky vůči bankám i klientům, koupené i emitované dluhopisy a směnky, koupené akcie nebo podílové fondy.

Zjednodušený přehled nákladů a výnosů banky

Náklady Výnosy
Nákladové úroky Výnosové úroky
Náklady na poplatky a provize¨ Výnosy z poplatků a provizí
Ztráta z obchodování s cennými papíry Zisk z obchodování s cennými papíry
Ztráta z devizových operací Zisk z devizových operací
Ztráta z prodeje pohledávek Zisk z prodeje pohledávek
Ztráta z prodeje účastí Mimořádné výnosy
  Správní náklady
  Odpisy dlouhodobého majetku
  Náklady na daň z příjmů
  Mimořádné náklady

Zdroj: Bankovnictví pro střední školy a veřejnost str. 26 a 34. Nakladatelství Fortuna Praha 2004

Rozhodující vliv na hospodaření banky mají náklady a výnosy z finančních činností. To jsou úroky, poplatky, jakož i výsledky z obchodování s cennými papíry a cizí měnou.

(Konkrétní údaje můžete najít ve výročních zprávách bank a také na Česká národní banka).

Nízkonákladové banky

V posledních letech si stále větší oblibu získávají tzv. nízkonákladové banky. Klientská základna novým bankám stále meziročně roste, i když tempo růstu se v posledních letech snižuje. Celkový počet klientů menších či nízkonákladových bank, jako jsou Air Bank, mBank, Equa bank, Fio banka a ZUNO Bank, již dosáhl téměř 2 miliony.

Obrázek - Nárůst počtu klientů malých bank do r. 2015

Pojištění vkladů i nadále zůstává jistotou pro vkladatele.

Garanční systém finančního trhu (dále jen „Garanční systém“ nebo také „GSFT“) bude zajišťovat výplatu náhrad vkladů v případě, že by některá z bank, stavebních spořitelen či družstevních záložen byla označena Českou národní bankou za insolventní. Tuto funkci dosud vykonával Fond pojištění vkladů, který organizoval proces výplaty náhrad vkladů.

Garanční systém bude zastřešovat jak již existující Fond pojištění vkladů a nově vzniklý Fond pro řešení krize.

Garanční systém bude spravovat finanční prostředky, které budou moci být použity nejen pro výplatu náhrad vkladů, ale i pro řešení případných problémů finančních institucí za účelem odvrácení jejich krachu. Pro klienty bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen bude změna znamenat posílení jistot v oblasti bezpečí uložených peněz pojištěných v rámci zákona a flexibilnější přístup při výplatách náhrad vkladů v případě, že ke krachu některé z uvedených institucí skutečně dojde. Fungování Garančního systému zajistí i větší provázanost s Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR.

 

Výše náhrady a způsob výplaty

FPV vyplácí náhrady vkladů poté, co obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky, stavební spořitelny nebo družstevní záložny dostát svým závazkům vůči vkladatelům („oznámení o platební neschopnosti“). V případě, že se jedná o pobočku zahraniční banky, která má své vklady připojištěny u FPV, obdrží FPV oznámení o platební neschopnosti od příslušného orgánu bankovního dohledu domovského státu.

Výše náhrady

  • Náhrada vkladů se poskytuje do 100 % jejich výše.
  • Maximální výše náhrady je 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance, stavební spořitelně či družstevní záložně.
  • Náhrady za devizové vklady jsou vypláceny v české měně.

Více informací získáte zde: www.fpv.cz