menu icon

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti (i rozestavěné).

Zastavená nemovitost se musí nacházet buď na území ČR, nebo členského státu Evropské unie anebo jiného státu v rámci Evropského hospodářského prostoru. Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů: hypotéky, které jsou účelově vázané na pořízení nemovitosti, a tzv. americké hypotéky na cokoli. Platí, že ty první, tj. klasické hypotéky, mají lepší parametry než ty neúčelové.

Obrázek: Model fungování hypotečního úvěru na 15 let 

Současné  znění zákona umožnilo rovněž možnost poskytování hypotečních úvěrů také na zajištění potřeb bydlení - na koupi družstevního bytu, složení členského podílu do bytového družstva,  rekonstrukci bytu v majetku obce nebo družstva s cílem získání užívacího práva k bytu apod. Stále však platí, že ve všech případech musíte ručit nemovitostí.

Splatnost hypotečního úvěru

Splatnost hypotečního úvěru se pohybuje od 5 do 45 let. Žadatelé by měli být po celou dobu splácení hypotečního úvěru v produktivním věku. Pokud by délka splácení zasahovala do důchodového věku, je obvykle třeba k úvěru přibrat dalšího (mladšího) spoludlužníka.

Čím je delší doba splatnosti úvěru, tím je nižší splátka. Optimální doba na splácení hypotečního úvěru je 15 - 20 let, kdy je nejlepší poměr mezi výší splátky a náklady na úvěr. Banky preferují dobu splatnosti v násobcích pěti let, ale akceptují i jiné doby splatnosti.

Tři doporučené etapy pro vyřízení hypotéky

1. etapa - před podáním žádosti o úvěr

Tato etapa v sobě zahrnuje pro klienta výběr banky, která mu úvěr poskytne. Důležitým kritériem při výběru banky je výše úroku z poskytnutého úvěru společně s délkou její garantované doby. Často se stává, že klient  obejde několik institucí, než narazí na tu, u které je schopen vyhovět všem požadavkům a úvěr získat.

Klient bývá při návštěvě banky seznámen se základními informacemi o hypotečních úvěrech a měl by obdržet i seznam všech dokladů, které budou v jeho konkrétním případě potřebné pro schválení úvěru. Nedílnou součástí by měl být též orientační propočet, zda je klient schopen ze svých příjmů úvěr splácet.

Když jsou všechny doklady, včetně dokladů o výši příjmu, zkompletovány, klient vyplní a odevzdá žádost o poskytnutí úvěru.

2. etapa - po podání žádosti o úvěr

Po podání žádosti si banka nechává obvykle dva týdny na zpracování žádosti. Pokud je úvěr schválen, vyzve banka klienta k podpisu úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy a smlouvy o vedení účtu. Klient je seznámen se smluvními dokumenty.

Po splnění podmínek (např. vinkulace pojistek, zapsání zástavního práva do katastru – někdy postačuje pouze podání návrhu na zápis do katastru) může klient začít hypoteční úvěr čerpat. V průběhu čerpání splácí bance po několik prvních let pouze úroky z vyčerpané částky.

3. etapa - po vyčerpání úvěru

Po vyčerpání úvěru klient obdrží oznámení o ukončení čerpání a definitivní výši anuitní splátky, pokud je úvěr splácen tímto způsobem. Klient dále splácí úroky a začne umořovat jistinu.

Při uzavírání hypotéky se sjednává taktéž tzv. fixace úrokové sazby. Pokud je fixace např. 5 let, úrok se může změnit až za 5 let. Před změnou úrokové sazby je klient bankou informován a má možnost částečně nebo úplně úvěr splatit bez sankcí.

V případě neúčelové hypotéky, která spadá pod režim zákona o spotřebitelském úvěru (č. 321/2001 Sb.), lze kdykoli učinit mimořádnou splátku části nebo celého úvěru.

Samozřejmě vás bude jako případného žadatele zajímat níže uvedený příklad vývoje úroků hypoték.

Metodika FINCENTRUM HYPOINDEXu: FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Equa bank, Expobank, Moneta Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Sberbank CZ, UniCredit Bank a Wüstenrot hypoteční banka. 

Tabulka: Souhrnné údaje Fincentrum Hypoindex květen 2016

Doba fixace

Všechny fixace

Fincentrum Hypoindex

1,89  %

Počet nových hypoték

10 831

Objem nových hypoték

20,702 mld. Kč

Průměrná výše hypotéky

1 911 376 Kč

Měsíční splátka 1 mil. na 20 let

5 009 Kč

Měsíční splátka 1 mil. na 15 let

6 386 Kč