menu icon

Běžný účet

Běžný účet

Je základem pro zprostředkování platebního styku, slouží k vedení netermínovaných vkladů fyzických i právnických osob. Majiteli účtu umožňuje soustřeďovat peněžní prostředky, čerpat hotovost a uskutečňovat platby ve prospěch jiných osob v ČR i do ciziny. K účtu může banka vydat šekovou knížku a platební karty.

Běžný účet se zakládá písemnou Smlouvou o běžném účtu, k níž si banka jako přílohy vyžádá od klienta dokumentaci podle potřeby – průkaz totožnosti, doklad o podnikatelském oprávnění, výpis z obchodního rejstříku, doklady o právní subjektivitě apod. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech (pro banku a pro klienta), musí být oběma stranami podepsána a obsahuje všechny potřebné náležitosti.

Používání běžného účtu

 1. Ukládání peněz - Vkládat peníze na běžný účet je možno v hotovosti, jako doklad slouží pokladní složenka. Dalším způsobem je bezhotovostní převod z jiných bankovních účtů. Ukládat peníze mohou i osoby, které nemají dispoziční právo k účtu.
 2. Disponování (nakládání) s vloženými penězi - Právo na to mají kromě majitele účtu osoby jím zmocněné, uvedené v podpisovém vzoru k účtu. Před uskutečněním výběru peněz se musí pracovník banky vždy přesvědčit, že se jedná o oprávněnou osobu a že na účtu je dostatek peněžních prostředků k provedení výběru nebo úhrady. V případě elektronického bankovnictví jsou tyto náležitosti také nastaveny podle zadání majitele účtu.
  • Výběr peněz v hotovosti – je možný na bankovní přepážce pomocí výběrního lístku nebo šeku, nebo z bankovního automatu pomocí platební karty
  • Bezhotovostní platby z účtu se uskutečňují na základě
 3. Úročení běžného účtu - Banka sjednává výši úrokové sazby nebo častěji způsob úrokové sazby. Ta je vždy stanovena v procentech jako roční sazba. Podle smlouvy banka úročí a připisuje úroky na běžný účet měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně.
 4. Výpisy z běžného účtu - Pomocí nich banka podává majiteli informaci o stavu peněžních prostředků na účtu (zůstatek), o provedených platbách a o cenách, které zaplatil za její služby. Podle smlouvy je výpis předáván na papírovém tiskopisu nebo elektronicky, periodicita předávání je také dána dohodou (denně, dekádně, měsíčně, čtvrtletně, ročně).

Zrušení běžného účtu a zánik smlouvy je možný třemi způsoby:

 • uplynutím lhůty, pokud byla stanovena na dobu určitou
 • dohodou smluvních stran
 • výpovědí ze strany klienta i ze strany banky.

Banka je povinna před uzavřením účtu vypořádat všechny pohledávky a závazky na účtu, poté účet zruší a jeho zůstatek převede nebo vyplatí v hotovosti podle dispozic bývalého majitele, to vše ke stanovenému dni. Dokumentaci k účtu uchovává nejméně 10 let po zániku smlouvy (opatření proti „praní peněz“).