menu icon

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry (půjčky)

Jedním z důležitých segmentů, kterému banka věnuje velkou pozornost, je privátní klientela. Používá se pro ni pojem retailové (drobné) bankovnictví a banky pro potřeby občanů připravují různé formy spotřebitelských úvěrů, které slouží jako možnost financování. Podmínky těchto úvěrů jsou obvykle standardizovány – jsou předem stanoveny úrokové sazby, maximální lhůty splatnosti, účel úvěru a způsob zajištění klient může požádat pomocí žádosti o poskytnutí úvěru.

Mezi základní formy spotřebitelských úvěrů patří:

  • osobní účelový úvěr, který slouží k úhradě zboží a služeb (např. osobní automobil, dovolená, lékařské výlohy, vzdělávání)
  • osobní bezúčelný úvěr je hotovostní úvěr na nákup spotřebního zbož 37; nebo služeb bez uvedení účelu použití. Často mívá formu povoleného přečerpání zůstatku na běžném účtu klienta (kontokorentní úvěr) nebo je součástí služeb spojených s platebními kartami.

Pro hodnocení úvěrové způsobilosti budoucího dlužníka banka používá jednodušší postupy než v případě úvěrů pro podnikatelské účely. K žádosti o úvěr musí občan předložit průkaz totožnosti a potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu. Pokud občan podniká, předkládá podnikatelské oprávnění a daňové přiznání, kde je vykázán příjem za minulý rok nebo dva. Pro urychlení procesu rozhodování se využívá bodovací metoda (scoring), kdy banka na základě zkušeností z minulosti kvantifikuje všechny proměnné, týkající se zákazníka a jeho možnosti splatit úvěr.

Úroková míra bývá obvykle pevná po celou dobu trvání úvěru.

Zajištění úvěru je závislé na účelu a výši úvěru, na výsledku posouzení schopnosti úvěr splácet a na sjednané době splatnosti úvěru. Banka posuzuje způsob zajištění individuálně, mezi běžné způsoby zajištění patří např. ručitelské prohlášení, zástavní právo k termínovým vkladům, cenným papírům nebo nemovitostem. U úvěrů s nižší částkou banka často zajištění nepotřebuje.

RPSN

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Poskytovatel spotřebitelského úvěru je v Česku od 1. ledna 2002 ze zákona povinen uvádět u své nabídky i RPSN (tato povinnost je částečně omezena, RPSN se nemusí uvádět např. u úvěrů nižších než 5.000 Kč nebo vyšších než 1 880 000 Kč, u hypoték atd.). Pokud poskytovatel tuto povinnost nesplní, je jím poskytnutý úvěr automaticky úročen diskontní sazbou ČNB (což je zpravidla pro zákazníka výrazně výhodnější). Obdobnou povinnost mají i poskytovatelé v ostatních zemích EU, vyplývá ze směrnice 98/7/ES.

Metody pro počítání s částmi roku:

  • p. a. per annum – ročně (nejčastěji používaná veličina)
  • p. s. per semestre - pololetně
  • p. q. per quartale - čtvrtletně
  • p. m. per mensem - měsíčně
  • p. sept. per septimanam - týdně
  • p. d. per diem - denně