menu icon

Vzájemné placení mezi firmami v ČR

Vzájemné placení mezi firmami v ČR

Mezi základní funkce banky patří tuzemský platební styk, který banky poskytují svým klientům, fyzickým i právnickým osobám. Tuzemský znamená, že probíhá v rámci ČR a v korunách.

Jestliže jsou plátce a příjemce klienty jedné banky, jedná se o vnitrobankovní platební styk. Pokud se platby uskutečňují mezi klienty různých bank, jedná se o mezibankovní platební styk.

Podle způsobu placení rozlišuje platební styk hotovostní a bezhotovostní:

 1. Hotovostní platební styk se uskutečňuje hotovými penězi, bankovkami a mincemi. Nejběžnější způsob je přijímání vkladů a výplaty hotovosti z účtů klientů. Důvodem oblíbenosti plateb v hotovosti mezi občany, menšími firmami a v obchodech je obava z platební nekázně a snaha dostat peníze „ na ruku“ proti dodání zboží či služby.

  Nástroje hotovostního platebního styku jsou pokladní doklady banky:
  • pokladní složenka ke vkladu hotovosti na vlastní nebo cizí účet
  • pokladní výběrka nebo šek pro výběr hotovosti z účtu – zde je nutná důkladná kontrola ze strany banky, především podpis podle podpisového vzoru
  • platební karta pro výběr hotovosti z bankomatu
 2. Bezhotovostní platební styk je uskutečňován výhradně bankami převodem z bankovního účtu plátce na bankovní účet příjemce platby bez oběhu hotových peněz. Bezhotovostní platba je ve srovnání s hotovostní platbou levnější a bezpečnější a podíl bezhotovostních plateb se postupně v ČR zvyšuje. Má dvě základní formy:
 • úhradu - plátce dává příkaz k odepsání částky ze svého účtu ve prospěch účtu příjemce. Takto je možno hradit platby za zboží, služby, daně, clo apod. Je to nejčastěji používaná forma platebního styku
 • inkasní forma placení se používá při vyrovnání faktur za telefon, elektřinu, plyn, nájem apod. kdy se na tom plátce a příjemce dohodnou.  Příjemce dává příkaz své bance a ta zajistí odepsání částky z účtu plátce, který s inkasem předem souhlasil. Banka chrání klienta před neoprávněným inkasem. Pokud chce klient využít inkasního způsobu placení, sjednává s bankou příkaz k inkasu, ve kterém je obvykle uvedena buď konkrétní částka (nebo maximální limit v Kč) a datum inkasa.

Nástroje bezhotovostního platebního styku:

 • příkazy k zúčtování – jednorázové, trvalé, jednotlivé, hromadné, písemné elektronické. Jsou nejčastější, předávají se na určených tiskopisech, musejí splňovat stanovené náležitosti a banka je provede podle zadání klienta ve stanovených lhůtách zúčtování.
 • šeky k zúčtování
 • bankovní platební karty
 • další elektronické platební prostředky