menu icon

Leasing

Leasing

Leasing vykonává banka nejčastěji prostřednictvím své dceřiné leasingové společnosti. Výhodou pro klienta je možnost financovat a používat majetek, na který by jinak neměl dostatek peněžních prostředků.

Leasing je forma pronájmu dlouhodobých spotřebních předmětů, dopravních prostředků, nemovitostí nebo investičních celků. Majitel zboží (pronajímatel) dává nájemci právo užívat majetek po dohodnuté časové období za pevně stanovené splátky nájemného. Vše je upraveno leasingovou smlouvou.

Rozlišují se dva druhy leasingu:

  1. operativní – podobá se běžnému nájmu majetku, většinou je krátkodobý. Nájemce platí nájemné po dobu trvání leasingu a po jeho ukončení vrací majetek pronajímateli. Rizika a výnosy spojené s majetkem tedy nepřecházejí na nájemce, ale po celou dobu leasingu je nese pronajímatel. Pro banku znamená operativní leasing výnosy z nájmu.
  2. finanční – kdy rizika a výnosy spojené s majetkem přecházejí na nájemce, ten platí pravidelné splátky a na konci stanovené doby na něj pronajímatel převede vlastnictví majetku, nebo má možnost majetek odkoupit za nízkou zbytkovou cenu. Důležité přitom je, že doba pronájmu představuje alespoň 75% doby životnosti majetku; jedná se o dlouhodobý pronájem. Daňové zákony finanční leasing nazývají finančním pronájmem s následnou koupí najaté věci.

Pro banku jako pronajímatele má finanční leasing v podstatě charakter úvěru poskytnutého klientovi. Ten splácí pevné splátky úvěru a úrok. Banka úrokový výnos stanoví pomocí efektivní úrokové míry (ta se v tomto případě rovná výnosnosti až do okamžiku splatnosti).

Banky a leasingové společnosti někdy s klienty sjednávají tzv. prodej a zpětný leasing. Jedná se o situaci, kdy klient prodá bance majetek, např. výrobní zařízení, a zároveň s bankou uzavře smlouvu, že tento majetek bude užívat po ustanovenou dobu za jednorázovou platbu nebo řadu plateb hrazených za určité období.